Hur mår skogen och naturen idag?

Skogen är livets vagga på land. En gång hade åttio procent av allt liv på land sitt hem i skogen. Vi skriver hade, för idag finns globalt sett mindre än tjugo procent urskog kvar (Williams 2002, s. 228). Och i Sverige mindre än en procent.

Att skogar huggs ner och omvandlas till kalhyggen, trädplantager och jordbruksmark är den enskilt största orsaken till att djur- och växtlivet på land idag dör ut. Forskare världen över beskriver det som nu pågår för jordens sjätte massutrotning (Ceballos, Ehrlich & Dirzo 2017).

Den 13:e november 2017 slog fler än 15 000 forskare världen över för andra gången larm om tillståndet i världen (Ripple, m.fl. 2017). Deras första varning kom för 25 år sedan. Sedan dessa har skogarna fortsatt krympa och djuren fortsatt dö ut. Det är mycket, mycket bråttom nu att lösa dessa kriser som hotar mänsklighetens existens i grunden.

I Sverige är läget alarmerande. Ingen skoglig naturtyp där skogsbruk bedrivs har idag god bevarandestatus (Eide (red.) 2014, s. 16–17). Att allt fler djur, växter och andra organismer i den svenska skogen trängs undan är väl känt. Liksom orsaken.

”Den bakomliggande anledningen är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av skogsbruket. När skogens miljöer ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar” (Larsson (red.) 2011, s. 13).

I Sverige är endast tre procent av skogen utanför fjälltrakten långsiktigt skyddad (Naturvårdsverket 2018). Sammantaget går utvecklingen åt fel håll, både globalt och i Sverige.

Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas” (Naturvårdsverket 2018).

Idag finns på många håll bara spillror av skog kvar. Och snart är det för sent att vända utvecklingen (Ripple, m.fl. 2017).

Samtidigt fortsätter naturskogar att huggas ner och omvandlas till plantager. Agerar vi inte nu, är en ekologisk och därmed humanitär katastrof ett faktum.

 

Till vänster syns en naturlig bok- och ek- blandskog. Till höger en anlagd granplantage. I skogen finns fullt av liv, i plantaget nästan inget. Denna landsomfattande omvandling från skog till trädplantager är det enskilt största skälet att arter försvinner och dör ut (Larsson (red.) 2011, s. 13). Det är denna utveckling Ecoforestry Foundation arbetar för att vända.

 

Referenser

  • Williams, Michael 2002. Deforesting the Earth: From Prehistory to Global Crisis, An Abridgment. The University of Chicago Press