Definition av ekosystembaserat skogsbruk

Detta innebär bland annat att

 • Inga kalhyggen eller gifter används.
 • Ingen gödsling, dikning, markberedning, plantering eller sådd av exoter.
 • Naturlig föryngring utgör förstahandsval. I de fall sådd eller plantering sker, används endast lokala provenienser.
 • All dödved sparas.
 • Minst 10% representativa referensområden undantas från skogsbruk.
 • Ingen avverkning under april – juli (p.g.a. fåglarnas häckning. Avser Sverige m.fl.)

Hur Ecoforestry utformas och tillämpas lokalt beror på var i världen området finns samt dess nuvarande status. Följande punkter behöver då besvaras

 • Identifiera och inventera lokala referensområden.
 • Beskriv lokala naturliga skogstyper i relation till marktyp och terräng.
 • Beskriv lokala naturliga störningsregimer. Storlek och antal luckor.
 • Beskriv hur nuvarande startpunkter ska skötas för att nå PNV.
 • Beskriv avverkning i förhållande till djurlivet. För Sverige innebär detta bl.a. att ingen avverkning sker under april – juli p.g.a. fåglarna häckning.
 • Beskriv hur mycket den brukade skogen får avvika avseende bl.a.:
  • Beståndsvolym
  • Måldiameter per trädslag
  • Naturvärdesträd, minsta antal per ha.
  • Dödved, m3/ha.
  • Luckor, antal och storlek per 1.000 ha.
  • Fler parametrar kan finnas

För att inventera, definiera och därefter ta fram lokala kriterier behövs personer med kunskap om och förståelse för skogsbruk, ekologi, biologi, marina system och dessas samverkan. Att etablera visningsområden och ta fram lokala riktlinjer är en av Ecoforestry Foundations huvuduppgifter.