Ekosystembaserat skogsbruk

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Bakgrund

Människan har bit för bit trängt undan naturen genom intensiva jord-, fiske- och skogsbruksmetoder. Idag är tillståndet kritiskt. Temperaturen stiger och sedan 70-talet har över hälften av världens vilda ryggradsdjur försvunnit.

När en skog huggs ner och ersätts av en plantage, en åker eller en betesmark, försvinner både djurens bostad och deras skafferi. De djur som behöver skog, skugga och stora träd blir hemlösa och många djur dör innan en ny skog vuxit upp. Detta är ett av huvudskälen till krisen för ekosystemet.

Ekosystemen har utvecklats genom årmiljoner av evolution och naturliga skogar har anpassats under årtusenden till att ta tillvara de resurser som finns på en plats och stå emot de störningar som förekommer, såsom bränder, stormar och översvämningar. Enskilda träd kan bli över tusen år gamla och utgör därigenom lika unika som värdefulla mikrohabitat. Stora sammanhängande skogar, rika på gamla träd och dödved är helt avgörande för ett starkt och friskt skogsekosystem.

Evolutionen har skapat de mest produktiva, skräddarsydda och motståndskraftiga ekosystem som finns. Detta är grunden i Ecoforestry, och målet är att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt.

Då naturliga ekosystem inte kan konstrueras, utan endast värnas eller ges förutsättningar att komma tillbaka, nås målen för ekosystembaserat skogsbruk genom att tillämpa processkydd (Prozessshutz) och minimal påverkan (Minimal Interferens).

Lübeck – en föregångare

För tjugofem år sedan tog man ut en ny riktning för skogsbruket i Lübecks stads skogar. Man önskade ett skogsbruk och en skog som skulle kunna erbjuda mer och fler ekosystemtjänster och fortfarande ge en intäkt genom virkesförsäljningen. Man beslöt sig för att lägga om skogsbruket för hela sitt skogsinnehav och modellen man tog fram är den som i Sverige kommit att kallas för Lübeckmodellen – Ekosystembaserat skogsbruk.

Modellen har sedan dess fått en lång rad nationella och internationella priser för sin förmåga att kombinera ekonomi, ekologi och sociala värden.Att den kallas Lübeckmodellen handlar om att Lübecks stads skogsförvaltning var tidiga med att systematiskt tillämpa så kallat Prozessschutz(på svenska processkydd).

Att tillämpa processkydd inom skogsbruk betyder att skogsbruket utformas så att de många processer som ständigt pågår i en skog, både över, under och i markskiktet, i möjligaste mån kan pågå även i den brukade skogen.
Lübeckmodellen går att tillämpa överallt där skog växer eller kan växa naturligt.

Beskrivning
Ekosystembaserat skogsbruk har som mål att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt.

I stället för att göra kalhyggen fälls bara ett eller några träd på varje plats. På så sätt finns skogen hela tiden kvar med stora träd och dödved, som båda är avgörande för djurlivet i skogen.

Skogsbruket bedrivs med plockhuggning och utkörningen sker med omsorg om såväl mark som vattendrag. En stor vikt läggs vid att arbeta med skogens naturliga processer. Ett vitalt ekosystem utgör grunden för alla ekosystemtjänster. PNV och Minimum Interferens utgör grunderna.

PNV – Potentiell Naturlig Vegetationstyp
PNV beskriver den natur- och artsammansättning som skulle råda på en given plats med liten mänsklig påverkan. Klimatförändringar och evolution är ständigt pågående processer, vilket gör detta till ett framåtsyftande begrepp.

MI
Minimum Interferens innebär att de olika ekosystemen i naturen påverkas så lite som möjligt. Försiktighetsprincipen tillämpad i skogsbruket.

Här kan du läsa ett utdrag ur boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar som behandlar ekosystembaserat skogsbruk. 

Skogsbruk kan beskrivas utifrån hur mycket det påverkar och förändrar naturen. Till vänster i bilden är naturen maximalt påverkad, så förändrad att det inte längre kan kallas natur.  Här finns liten plats för djur och natur, vilket är skälet till att arter idag dör ut. 

Till höger i teckningen är ett av människan minimalt påverkat område. De träd, växter, svampar och djur som finns där är ett resultat av miljontals år av evolution. Skogen som ekosystem med svampar, insekter, djur och växter har  miljontals år på nacken.

För att hejda den pågående artutrotningen behöver vi sluta hugga ner de naturskogar som finns kvar och ställa om till ett ekosystembaserat skogsbruk.

Tillämpning

Ekosystembaserat skogsbruk går att tillämpa överallt där skog växer eller kan växa naturligt. Hur mycket som avverkas, vad, var och när beror på hur skogen ser ut idag, var i landskapet träden växer.

Viktigt att nämna är att inget skogsbruk ersätter behovet av skyddad skog, så som naturreservat och nationalparker.

Här finns ett utdrag boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar, att ladda ner.