Vad är Ekosystembaserat skogsbruk?


Ekosystembaserat skogsbruk är ett samlingsnamn för skogsbruksmodeller som har det lokala ekosystemet som utgångspunkt. Nedan kallat Ecoforestry.

Målet är att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. Skogsbruk bedrivs med plockhuggning och utkörningen sker med omsorg om såväl mark som vattendrag. En stor vikt läggs vid att arbeta med skogens naturliga processer. Ett vitalt ekosystem utgör grunden för alla ekosystemtjänster. PNV och Minimum Interferens utgör de två grundpelarna.


PNV – Potentiell Naturlig Vegetationstyp

Eller med andra ord, det som med tiden växer fram naturligt på en plats. PNV beskriver således den natur- och artsammansättning som skulle råda på en given plats med liten mänsklig påverkan. Klimatförändringar och evolution är ständigt pågående processer, vilket gör detta till ett framåtsyftande begrepp.

MI

Minimum Interferens innebär att de olika ekosystemen i naturen påverkas så lite. Minimum Interferens är att följa försiktighetsprincipen.

En omställning till Ecoforestry banar väg för att naturen kan komma tillbaka. En omställning skapar också möjligheter för en ökad kolinlagring, då naturliga och lågpåverkade skogar generellt utgör ett mycket större kollager än plantage- och industriskogar (Brendan. m.fl.). Att återskapa naturliga skogar är viktigt för både biologisk mångfald och klimatet.

SKOG vs plantage. Illustration: Mikael KarlssonSkogsbruk kan beskrivas utifrån hur mycket det påverkar och förändrar naturen. Till vänster i bilden är naturen maximalt påverkad, så förändrad att det inte längre kan kallas natur. Den skog som fanns är borta, marken har dikats, markberetts och planterats med träd av en art, en storlek och en ålder. Här finns ingen plats för djur och natur, vilket är skälet till att arter idag dör ut.

Till höger i teckningen är ett av människan minimalt påverkat område. De träd, växter, svampar och djur som finns där är ett resultat av miljontals år av evolution. Även om inlandsisen inte drog sig tillbaka helt från Sverige förrän för 10 000 år sedan, har skogen som ekosystem med svampar, insekter, djur och växter som vandrade in efteråt miljontals år på nacken. För att hejda den pågående artutrotningen behöver vi sluta hugga ner de naturskogar som finns kvar och ställa om till ecoforestry, så att naturen får en chans att komma tillbaka – även där vi bedriver ett aktivt skogsbruk.

Då Ecoforestry är ett samlingsnamn förekommer flera olika varianter internationellt. Den typ av Ecoforestry som här beskrivs definieras enligt följande.

Ekosystemen har utvecklats genom årmiljoner av evolution och naturliga skogar har anpassats under årtusenden till att ta tillvara de resurser som finns på en plats och stå emot de störningsregimer som förekommer. Enskilda träd kan bli över tusen år gamla och utgör därigenom lika unika som värdefulla mikrohabitat. Stora sammanhängande skogar, rika på gamla träd och dödved är helt avgörande för ett starkt och friskt skogsekosystem.

Evolutionen har skapat de mest produktiva, skräddarsydda och motståndskraftiga ekosystem som kan skådas. Detta är grunden i Ecoforestry, vilket ger målet att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt.

Då naturliga ekosystem inte kan konstrueras, utan endast värnas eller ges förutsättningar att komma tillbaka nås målen för ekosystembaserat skogsbruk genom att tillämpa processkydd och Minimal Interferens.

Här kan du läsa ett utdrag ur boken  Konsten att hugga träd och ha skogen kvar som behandlar hyggesfritt skogsbruk.

 

 

Vår definition av Ekosystembaserat skogsbruk


Referenser