Boksläpp och öppen föreläsning

Den 21 mars är FNs internationella skogsdag. Life on land är ett av FNs hållbarhetsmål i Agenda 2030. Dessa mål har samtliga FNs 193 medlemsländer skrivit under. I mål nummer 15 står bland annat: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen och förlusten av biologisk mångfald. Hållbarhetsmålen är satta till 2030, men det finns delmål som gäller redan från 2020, som:

Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. Från mål 15.1

Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen. Från mål 15.2

Trotts dessa mål fortsätter Sverige och många andra länder att skövla naturen och i stället för att återställa den, och att anlägga nya plantager.  Det är dags att vi går från vackra ord till handling.  

I Sverige kalhuggs varje är omkring 200.000 hektar, varav 150.000 hektar markbereds och planteras, men över  300.000 hektar röjs, vilket innebär att den natur som försöker komma tillbaka, aktivt huggs ner. Vi är inne på en helt ohållbar väg där statusen redan idag är alarmerande. Ingen skoglig naturtyp där skogsbruk bedrivs har idag god bevarandestatus enligt Artdatabanken på SLU. Och det är på väg att bli värre. Tittar vi på Skogsstyrelsens konsekvens analys 2015 så kommer merparten av Sverige snart bestå av ett i genomsnitt 30-årigt gran- och tallplantage.

Rebecka Le Moine berätta om kring kopplingen mellan biologisk mångfald och skogsbruk.  

Nu i mars kom en ny dom i EU, som kan komma att sätta stopp för skogsbruk som hugger ner och raserar  livsmiljöer.

Gunilla Högberg Björck  berättar om domen och de konsekvenser den kan förväntas få  för skogsbruket i Sverige.

Framtidens skogsbruk är ekosystembaserat  

Mikael Karlsson berättar som har skrivit boken Konsten att hugga träd och ha skogen kvar berättar om grundprinciperna för ekosystembaserat skogsbruk.

Evolutionen har skapat några av de mest produktiva och motståndskraftiga ekosystem som kan skådas. Ekosystemen har utvecklats genom årmiljoner av evolution. Naturliga skogar har anpassats under årtusenden till att ta tillvara de resurser som finns på en plats och stå emot de störningsregimer som förekommer. Enskilda träd kan bli över tusen år gamla och utgör därigenom lika unika som värdefulla mikrohabitat. Stora sammanhängande skogar, rika på gamla träd och död ved är helt avgörande för ett starkt och friskt skogsekosystem. 

Då naturliga ekosystem inte kan konstrueras, utan endast värnas eller ges förutsättningar att komma tillbaka nås målen genom att tillämpa processkydd, genom att utforma skogsbruket så att skogen och skogens naturliga processer skyddas.  

Här finns en länk till en mer utförlig  beskrivning av ekosystembaserat skogsbruk.

Efteråt finns utrymme för frågor. 

Välkomna! 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *