Idag finns ambitiösa överenskommelser med viktiga mål som alla visar betydelsen av hållbarhet.

Inom FNs ramar finns Nagoya-överenskommelsen inom konvention om biologisk mångfald, Paris-överenskommelsen om klimatet och de Globala hållbarhetsmålen. I Sverige finns miljökvalitetsmålen, som antagits av riksdagen. Ecoforestry Foundation arbetar med hur miljömålen ska nås samtidigt som vi bedriva ett aktivt skogsbruk.

Ekosystembaserat skogsbruk är ett skogsbruk som arbetar med det lokala ekosystemen som förebild. Detta gör det möjligt att både hugga träd och ha skogen kvar. Att producera timmer och råvara, samtidigt som naturen finns kvar. Detta skapar skogar med högre produktion av biologisk mångfald och större resiliens – motståndskraft och återhämtningsförmåga – samtidigt som vi kan skörda timmer.

 

 

Vision

Vår vision är levande skogar på landskapsnivå, rika på djur- och växtliv. Att återskapa dessa där kalhyggen och plantager trängt undan naturen och samtidigt bedriva ett aktivt och lönsamt skogsbruk där även människor trivs att vandra.

 

Uppdrag

Ecoforestry Foundation arbetar för att sprida kunskapen om ekosystembaserat skogsbruk, att etablera visningsområden och stödja forskningsinitiativ som visa hur vi kan utforma ett grönt, hållbart och lönsamt skogsbruk för framtiden. Baserat på naturens principer.

Kontakt: info@ecoforestryfoundation.se